تاريخ : چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ | 11:12 | نویسنده : مجید هاشمی

 

11. حاصل عبارت مقابل را بدست آورید.

 

 


 

الف:   8+

 

ب:  8-

ü

ج:  16-

 

د:  16+

 

12. کدامیک از اعداد زیر گویاست؟


 

الف:

 

ب:

 

ج:

ü

د:

 

13. اگر عدد گویا باشد کدام شرط زیر صحیح است؟


 

الف:

 
 

ب:

 

ج:  

ü

د: 

 

14. حاصل برابر کدام گزینه است؟


 

الف:  5i+۲j

 

ب:  5i+۲j-

ü

ج:  5i-۲j

 

د:  5i-۲j-

 

15. در شکل مقابل مقدار x را حساب کنید؟

 

 

 

 


 

الف: 4

 

ب: 7

ü

ج: 5

 

د: 6

 

16. در شکل مقابل  اندازه کمان BC برابر است با ( O مرکز دایره)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الف:°66

 

ب: °54

 

ج: °24

ü

د: °48

 

17. در شکل مقابل Â۱ چند درجه است؟ ( هشت ضلعی منتظم است)

 

 

 

 

 

 

 


 

الف: 5/76

اگر هشت ضلعی را محاط در یک دایره در نظر بگیریم داریم:

ü

ب: 5/67

 

ج: 5/56

 

د: 5/65

 

18. مقدار عددی عبارت به ازایY=۱ ، X=۲ می شود؟


ü

الف: 1+

 

ب:  1-

 

ج:  2-

 

د:  2+

 

19. عبارت با کدام گزینه زیر متشابه است.


 

الف:

قسمت حرف عبارتهای جبری متشابه کاملا شبیه هم است.

 

ب:  

ü

ج:  

 

د:   

 

20. ساده شده عبارت کدام گزینه است؟


ü

الف: a-b

 

ب:  a+b

 

ج:   a

 

د:   b

 

21. حاصل عبارت کدام گزینه است؟


 

الف:

x(x-y)-y(x-y)c=cx۲-xy-xy+y۲=x۲+y۲-۲xy

از طرفی با توجه به گزینه ها داریم:

گزینه ب درست است.<--- اx۲+y۲-۲xyز=2ز(x-y)

ü

ب:  

 

ج: 

 

د: 

 

22. مقدار X در معادله کدام گزینه است؟


 

الف: 6-

طرفین معادله را در عدد 6 ضرب می کنیم.

22=2x+۳x+۶x

22=11x

2=x

 

ب:  6

 

ج:  2-

ü

د:  2

 

23. اگر 4 برابر عددی 48 باشد آن چقدر می شود؟


ü

الف: 4

 

ب:  8

 

ج:  12

 

د:  16

 

24. جدول زیر رابطه ای بین X, Y را نشان می دهد کدام یک از معادله های زیر نشان دهنده این رابطه است؟

 

 

 


 

الف: y=۲x+۲

x=۱ ---> y=۳x-۲= ۳(۱)-۲=۱

x=۲ ---> y=۳x-۲= ۳(۲)-۲=۴

x=۳ ---> y=۳x-۲= ۳(۳)-۲=۷

x=۴ ---> y=۳x-۲= ۳(۴)-۲=۱۰

 

ب:   y=۲x-۱

ü

ج:   y=۳x-۲

 

د:   y=۳x-۱

 

25. یک خط راست از دو نقطه می گذرد کدام یک از نقاط زیر روی همان خط است؟


 

الف:

معادله خطی که از دو نقطه می گذرد، برابر است با: 2=x

و با توجه به گزینه ها فقط در گزینه ب طول برابر 2 است.

ü

ب: 

 

ج: 

 

د: 

 

26. خط به معادله بر کدام یک از خطهای زیر عمود است.


 

الف:  

می دانیم شرط لازم برای دو خط عمود برهم برابر است با:              1-=´m×m ، به عبارتی شیب یکی از آن ها باید عکس و قرینه دیگری باشد. با توجه به گزینه ها فقط شیب خط گزینه ب عکس وقرینه شیب خط مفروض می باشد.

ü

ب:  

 

ج:   

 

د:    

 

27. در شکل مقابل نقطه چه عددی را نشان می دهد؟


 

الف:

با توجه به مثلث قائم الزاویه داریم:

 

 

 

با توجه به اینکه وتر AB به عنوان شعاع دایره ای به مرکز A در نظر گرفته شده است و کمان ´BB زده شده است می توان گفت:

 

ب:  

ü

ج:  

 

د:  

 

28. در شکل مقابل BD نیمساز زاویه B می باشد با توجه به شکل زاویه Ĉ چند درجه است؟

 


 

الف: 62

 

ب:   56

ü

ج:   34

 

د:   43

 

29. m کدام یک از گزینه های زیر می باشد تا دو خط با هم موازی باشند؟


ü

الف: M=-۶

می دانیم شرط آنکه دو خط با هم موازی باشند، این است که شیب های آن ها با هم مساوی باشد. بنابراین:

 

ب:  M=+۶

 

ج:  M=+۳

 

د:  M=-۳

 

 

30. کدام یک از گزینه های زیر تساوی مربوط به این بردار ها را نشان می دهد؟


 

الف: a=(-۲)b

 

ب:  a=۲b

 

ج:   b=۲a

ü

د:   b=(-۲)a